ร่วมกันปกป้องโลกของเรา
ร่วมกันปกป้องโลกของเรา
ร่วมกันปกป้องโลกของเรา
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานอนุรักษ์กับมูลนิธิ WWF
งานอนุรักษ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นและดำเนินต่อไปได้ หากขาดการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คุณสามารถ มีส่วนร่วมช่วยโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนงานอนุรักษ์กับเรา

การปกป้องชีวิตของสัตว์ป่า และสร้างการตระหนักรู้ให้สังคมได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมองเห็นถึง “การอยู่ร่วมกัน” ระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า คืองานสำคัญของมูลนิธิ WWF เพื่อให้มนุษย์และสัตว์ป่าสามารถ อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในสิ่งแวดล้อมเดียวกันและยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้จนถึงรุ่นต่อๆ ไป

ทำไมท่านควรสนับสนุน
งานอนุรักษ์กับมูลนิธิ WWF?

มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) ดำเนินโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ และเหตุผล รวมถึง องค์ความรู้ ตามหลักวิทยาศาสตร์ของ WWF International และต่อขยาย งานอนุรักษ์สู่พื้นที่ประเทศไทยในโครงการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

มูลนิธิ WWF นำการสนับสนุนของท่านไปใช้ดำเนินงานอนุรักษ์อย่างไร?

มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ นำเงินบริจาคของท่าน ไปใช้ในการดำเนินงาน อนุรักษ์ในโครงการต่างๆ อาทิ

  • โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
  • โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจืด

และอีกมากมาย ซึ่งในแต่ละโครงการจำเป็นต้องมีการทำงานวิจัยและศึกษา ข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำ การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ รวมถึงการผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ต่อโลกใบนี้

แม้ว่ากิจกรรมที่มนุษย์กระทำอยู่ กำลังทำลายธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มูลนิธิ WWF ยังคงมีความหวังและตั้งใจทำงานด้านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างให้โลกในอนาคตอันใกล้ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ดังนั้นการสนับสนุนจากท่านจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ หากปราศจากความเข้าใจและการสนับสนุนจากท่าน

มาร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
เพื่ออนาคตที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนและยาวนานตลอดไป

ร่วมสนับสนุน